Algemene voorwaarden

www.verlichtingsproduct.nl,
gevestigd te 1328TV Almere, aan de Holbeinstraat 113, en kantoorhoudende te 1333MX Almere, aan de Zandzuigerstraat 81, hierna te noemen: Lightsale.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

’Lightsale’ de verkopende partij;

`Klant`: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker of retailer van de geleverde zaken;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lightsale en een Klant waarop Lightsale deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lightsale, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

1. Alle door Lightsale uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Lightsale kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Lightsale is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, onderaan de offerte c.q. orderbevestiging word de BTW berekend, zodat u de prijzen inclusief BTW kunt bekijken.

4. Door een bestelling bij LightSale te plaatsen, gaat u automatisch accoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden doen de Klant haar inkoopvoorwaarden laten vervallen.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af kantoor Lightsale te Almere

2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Bezorging van aankopen binnen Almere geschiedt gratis. Lightsale behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

5. De door Lightsale geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de order-bevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstolleranties geven Klant geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

6. Door een bestelling bij LightSale te plaatsen, gaat u automatisch accoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden doen de Klant haar inkoopvoorwaarden laten vervallen.

Artikel 5. Levertijd

1. De door Lightsale opgegeven levertijden (maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen) gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de Klant Lightsale schriftelijk in gebreke te stellen en Lightsale een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Indien de levertijd van 30 dagen is verstreken kan de Klant met LightSale een nieuwe levertermijn afspreken of de aankoop ontbinden. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden door LightSale. Bij private label bestellingen kan het zijn dat Lightsale niet tijdig kan leveren door verschillende factoren. Voor deze bestellingen kan de aankoop niet ontbonden worden en dient de Klant met Lightsale een nieuwe levertermijn af te spreken.

Artikel. 6 Garantie

1. Lightsale garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings dokumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende faktuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door Lightsale geleverde produkt wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Lightsale verplicht binnen 30 dagen nadat de Klant hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. Lightsale kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

4. De Klant kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
– Lightsale tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
– indien de Klant aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

5. De garantie vervalt indien de Klant / kopende partij schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door Lightsale geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.

De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, normale gebruiksslijtage en iedere vorm van slijtage door het gebruik van lichtbronnen.

6. De Klant dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

7. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van Lightsale heeft plaatsgevonden.

8. LightSale kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van kleur verandering, verkeerd gebruik van armaturen cq lichtbronnen en andere voorkomende problemen bij bijvoorbeeld het gebruik van LED verlichting.

9. Bij Private label bestellingen van LED producten worden de garantie afhandelingen verzorgd door een externe partij.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Lightsale geleverde zaken blijven het eigendom van Lightsale totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Lightsale gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door Lightsale geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De Klant dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaak is geleverd;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Klant deze binnen 2 dagen na levering aan Lightsale te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Klant binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering schriftelijk te melden aan Lightsale.

Artikel 10. Prijsverhoging

1. Indien Lightsale met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Lightsale niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij bestelling plaats te vinden.

2. Indien Lightsale zulks nodig acht kan Lightsale van de Klant een aanbetaling verlangen ter hoogte van 25% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering

3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Lightsale aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de Klant van rechtswege in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Lightsale en de verplichtingen van de Klant jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten

1. Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering verschuldigd:
– over de eerste € 6.500,- 15%
– over het meerdere tot € 13.000,- 10%
– over het meerdere tot € 32.500,- 8%
– over het meerdere tot € 130.000,- 5%
– over het meerdere 3%

2. Indien Lightsale aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van Lightsale is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.

2. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

3. LightSale is nimmer verantwoordelijk / aansprakelijk voor enige vorm van ondeskundig gebruik van onze geleverde producten.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Lightsale geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lightsale niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Lightsale daaronder begrepen.

2. Lightsale heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lightsale haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lightsale opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lightsale niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Lightsale bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Lightsale is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Lightsale bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Lightsale en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Afkoelingsperiode

De particuliere Klant heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de Klant een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de Klant. Hier zijn natuurlijk enkele voorwaarden aan verbonden en er zijn een aantal uitzonderingen;

Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn. (Klant moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen cq installeren). Het product moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de Klant is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Tevens geldt de afkoelingsperiode niet voor private label bestellingen.

Aankopen die speciaal, voor project van de Klant zijn besteld vallen buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor producten die op basis van een project zijn geleverd. Vooraf is duidelijk afgestemd (al dan niet via demo producten) welke artikelen er geleverd worden.

Bestellingen die middels zakelijke overeenkomsten worden gedaan, vallen buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor producten die zijn besteld voor een bedrijfsmatige klant. Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld bedrijven die de producten gebruiken tot wederverkoop. Wij mogen van onze wederverkoper verwachten dat er duidelijk wordt afgestemd welke artikelen er geleverd worden.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.